Phone: 09170005299    Email: Info@Varedat.Co

.

شرکت بازرگانی ققنوس

ارزش گمرکی,ارزش TSC ,TSC چیست؟,ارزش گمرکی کالا چیست؟,ارزش گمرکی کالاهای صادراتی,دفتر تعیین ارزش گمرک ایران,نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا,ارزش cif چیست,ارزش گمرکی کالا TSC ,شناسه ارزش گمرکی کالا,نحوه جستجو در بانک ارزش TSC ,جستجوی شناسه ارزش,دسترسی به ارزش گمرکی کالا,سامانه ارزش گمرک,ارزش گمرکی کالاهای وارداتی

ارزش گمرکی کالا TSC چیست؟

ارزش گمرکی کالا به معنی ارزش کالا از نظر گمرک جهت محاسبه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و ... می باشد که به صورت درصدی از ارزش گمرکی کالا TSC محاسبه می شود

ارزش گمرکی کالا به منظور :

1- محاسبه حقوق ورودی ، سود بازرگانی و ... به صورت درصدی ارزش کالا

2- به دست آوردن آمار میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و کنترل ارز مصرفی

تعریف ارزش (Value)

کل مطلوبیت حاصل از یک شیء را ارزش گویند

تعریف ارزش گمرکی

در ماده 10 قانون امور گمرکی ارزش کالاهای ورود در گمرک به شرح زیر تعریف شده است :

ارزش کالای ورود در گمرک در همه موارد عبارت است از :

1- بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی )

2- کلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح یا واریز بروات

3- حق استفاده از نقشه ، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا

4- سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد ، که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود

روشهای تعیین ارزش

1- تعرفه مقداری

2- تعرفه ارزشی

3- تعرفه مرکب

4- تعرفه مخلوط

نحوه تعیین ارزش کالاها در گمرک در مورد کالایی که :

1- بدون فاکتور به گمرک ارائه می شود

2- ارزش اظهار شده به نظر گمرک نامتناسب باشد

گمرک خود باید براساس موازین قانونی که تعیین گردیده نسبت به تعیین ارزش کالا اقدام کند

ارزش گمرکی,ارزش TSC,TSC چیست؟,ارزش گمرکی کالا چیست؟,ارزش گمرکی کالاهای صادراتی,دفتر تعیین ارزش گمرک ایران,نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالا,ارزش cif چیست,ارزش گمرکی کالا TSC,شناسه ارزش گمرکی کالا,نحوه جستجو در بانک ارزش TSC,جستجوی شناسه ارزش,دسترسی به ارزش گمرکی کالا,سامانه ارزش گمرک,ارزش گمرکی کالاهای وارداتی,نحوه استعلام ارزش TSC گمرکی,سامانه جستجو ارزش TSC,EPL,سامانه TSC

برو بالا