Phone: 09170005299    Email: Info@Varedat.Co

.

شرکت بازرگانی ققنوس

مراحل ترخیص کالا از گمرک,چارت مراحل ترخیص کالا از گمرک,مراحل ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام,مراحل ترخیص کالا از گمرک ,pdfمدت زمان ترخیص کالا از گمرک,دانلود کتاب نحوه اظهار و ترخیص کالا,صفر تا صد ترخیص کالا,چگونه شرکت ترخیص کالا بزنیم,مراحل ترخیص کالا از گمرک بندرعباس,کارمزد ترخیص کالا از گمرک

مراحل ترخیص کالا از گمرک

مراحل ترخیص کالا از گمرک به زبان ساده به شرح زیر می باشد:

1- اطلاعات اظهار کننده توسط فرمهای پیش نویس اظهارنامه شامل فرم های 111 و 121

2- دایره تشخیص هویت و دریافت اسناد ( احراز هویت )

3- دایره ارزیابی واردات

4- دایره صندوق و صدور پروانه

انواع واردات قطعی

1-واردات در مقابل صادرات (ماده 7 مقررات صادرات و واردات)

2-اعتبارات اسنادي (گشايش اعتبار) : ( ماده 41 مقررات صادرات و واردات)

3-بدون انتقال ارز (ماده 38 مقررات صادرات و واردات)

4-مناطق آزاد تجاري و صنعتي (قانون مناطق آزاد)

5-مناطق ويژه اقتصادي (قانون مناطق آزاد)

6-مبادلات پيله وري (ماده 20,19,1 مقررات صادرات و وردات)

7-بازارچه مرزي (ماده 22 مقررات صادرات و وردات)

8-پست (ماده 39 مقررات صادرات و وردات)

9-مبادلات مرزي (ماده 18,17,16 مقررات صادرات و وردات)

اسناد و مدارک مورد مورد نياز ضميمه اظهار نامه در دايره احراز هويت براي واردات قطعي بند 3 ماده 101 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي

1-اظهار نامه (به استناد تبصره 3 ماده 101 آئين نامه اجرائي)

2-وکالتنامه رسمي (به استناد ماده 381 آئين نامه اجرائي)

3-معرفي نامه رسمي

4-کارت بازرگاني (به استناد ماده 377 آئين نامه اجرائي و ماده 3- م صادرات و وردات)

5-کارت حق العملکاري (به استناد ماده 377 آئين نامه اجرائي)

6-قبض انبار (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئين نامه اجرائي)

7-قبض انبار تفکيکي (حسب مورد)

8-بارنامه (به استناد ماده 60 آئين نامه )

9-ترخيصيه (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئين نامه )

10-گواهي مبدا (به استناد ماده 97 آئين نامه )

11-فاکتور (سياهه خريد)

12-اعلاميه تامين ارز (درصورت اعتباري بودن سيستم بانکي )

13-پروانه صادراتي

14-پروفرما (پيش فاکتور )

15-بيمه نامه (به استناد ماده 45 ق .1 . گ و 10 آئين نامه )

16-ثبت سفارش (به استناد تبصره 2 ماده 5 مقررات صادرات و وردات)

17-فهرست عدل بندي (حسب مورد ) (به استناد ماده 108 آئين نامه اجرائي)

18-گواهي بازرسي (حسب مورد)

19-احکام معافيت از پرداخت حقوق ورودي (به استناد ماده 37 و 38 ق . 1 . گ )

20-پروانه بهره برداري (حسب مورد براي شرکت هاي توليدي )

21-مجوز هاي قانوني شامل

-گواهي بهداشت (به استناد ماده 3 و 4 مقررات صادرات و واردات و ماده 16 مصوب تير ماه 1346 )

-کشاورزي و منابع طبيعي (استناد ماده 7 ق . 1 . گ مصوب سال 1350 )

-استاندارد (به استناد ماده 66 مقررات صادرات و وردات )

-انرژي اتمی

-قرنطينه نباتي ( به استناد مواد 11 , 17 و 9 مصوب 1346 )

-پايانه

22-کاتالوگ , بروشور ( حسب مورد )

23-مجوز ترخيص ( بازارچه )

24-فرم ثبت آماري ( بازارچه )

25-پروانه صادراتي برابر اصل شده ( بازارچه )

26-اظهار نامه تنظيمي گمرک مبدا (بازارچه )

27-نامه گمرک مبدا ( اعلام سهميه بازارچه مرزي )

28-فيش واريزي 10% کرايه حمل ( کشتي خارجي )

29-مجوز حمايت (به استناد ماده 28 مقررات صادرات و واردات و بخشنامه هاي مربوطه )

روش واردات قطعی

با امضاء اظهار کننده در خانه 54 اظهار نامه ، فرايند انجام کار در اين دايره به شرح زير انجام مي گيرد:

-تشخيص هويت

-احراز هويت صاحب کالا

-بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا

-احراز هويت نماينده قانوني صاحب کالا

-بررسي وکالت نامه نماينده قانوني صاحب کالا (براساس ماده 381 آئين نامه اجرايي ق . 1 گ )

-بررسي معرفي نامه نماينده قانون صاحب کالا

-بررسي چروانه حق العملکاري

-بررسي و کنترل تعهدات ايفا نشده

-بررسي و کنترل بدهي موضوع ماده 14 ق . 1 . گ

-تائيد و مهر و امضاء اظهار نامه توسط متصدي قسمت تشخيص هويت

-بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا

تشریفات گمرکی صادرات

1-دستورات اجازه تخليه کالا ( کاميون يا کانتينر ) در انبار

2-تنظيم پيش نويس اظهارنامه

3-ورود اطلاعات :

-ثبت اطلاعات اظهارشده

-چاپ اظهارنامه

4-سرویس ارزیابی

-تعیین ارزیاب توسط سرویس

-ارزیاب کالا

5-تطبيق کالاي اظهار شده با نتيجه ارزيابي توسط کارشناس

6-امضاء اظهارنامه توسط کارشناس

-در اماکن گمرکی

-درانبارهای اختصاصی صاحبان کالا

-حمل یکسره

-قبول اظهارنامه بدون ارزیابی فیزیکی

7-صندوق و پروانه :

- دريافت فيش هزينه در صورت تعلق

-صدور پروانه

8-سرويس ارزيابي :

-مهر و امضاء پروانه توسط رئيس سرويس صادرات

9-امور بندری

- صدور مجوز بارگيري

- نظارت بربارگيري و دريافت بارنامه

- ممهور نمودن ظهر پروانه به مهر تائيد خروج کالا از گمرک

10-  خروج کالا

کالای ترانزیتی

کالا ترانزیتی به سه صورت داخلي ، خارجي و اداري اظهار می شود

اسناد مورد نياز در خصوص ترانزيت داخلي و خارجي

1- قبض انبار 2- ترخيصيه 3- وکالتنامه يا معرفي نامه 4- کپي کارت بازرگاني شرکت حمل 5- کپي فاکتور 6- پکينگ 7 –گواهي مبداء 8- بارنامه برابر اصل شده توسط کشتيراني

مراحل ترخیص کالا از گمرک,چارت مراحل ترخیص کالا از گمرک,مراحل ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام,مراحل ترخیص کالا از گمرک pdf,مدت زمان ترخیص کالا از گمرک,دانلود کتاب نحوه اظهار و ترخیص کالا از گمرک,صفر تا صد ترخیص کالا,چگونه شرکت ترخیص کالا بزنیم,مراحل ترخیص کالا از گمرک بندرعباس,مراحل ترخیص کالا,کارمزد ترخیص کالا از گمرک,آموزش ترخیص کالا,مراحل خروج کالا از گمرک,مراحل ترخیص کالا در گمرک,مراحل ترخیص کالای وارداتی از گمرک,مراحل ترخیص کالا از گمرک خرمشهر,مراحل ترخیص کالا از بندر,نحوه ترخیص کالا

برو بالا